scribbler

英 ['skrɪblə(r)] 美 ['skrɪblɚ]
  • n. 三流作家;小文人;潦草书写的人
scribbler
«
1 / 10
»
scribbler 三流作家,小文人,儿童习字本

scribble,乱写,乱画,-er,人。引申诸相关词义。

scribbler (n.)
"petty author," 1550s, agent noun from scribble (v.).